\

Chiến lược xuất hàng FIFO, LIFO và FEFO trong Odoo?
Chiến lược xuất hàng thường được áp dụng trong vận hành xuất kho để chọn sản phẩm tốt nhất cho việc tối ưu hóa các khoảng cách di chuyển cho công nhân, cũng như mục đích kiểm soát hoặc các nguyên nhân hàng hóa hết hạn.

Chiến lược xuất hàng thường là trong hoạt động lựa chọn những sản phẩm tốt nhất nhằm tối ưu hóa khoảng cách cho nhân viên kho, vì mục đích kiểm tra chất lượng hoặc vì lý do sản phẩm hết hạn. 

Khi cần chuyển một sản phẩm, Odoo sẽ tìm những sản phẩm có sẵn để chỉ định vận chuyển. Cách Odoo chỉ định các sản phẩm này phụ thuộc vào chiến lược loại bỏ được xác định trên nhóm sản phẩm hoặc trong Địa điểm kho.

Cấu hình

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận, chọn Cấu hình -> Thiết lập:


Đảm bảo rằng bạn đã tích vào tùy chọn Lô và số serial, Đa địa điểm và Tuyến nhiều bước, sau đó nhấn "Lưu".

Tiếp đến, bạn đi tới Cấu hình  Địa điểm và mở địa điểm kho mà bạn muốn áp dụng chiến lược xuất hàng. 


Các loại chiến lược xuất hàng

FIFO (Nhập trước xuất trước)

Chiến lược FIFO (Viết tắt của từ First in - Fisrt out) có nghĩa là Nhập trước, xuất trước. Chiến lược này ngụ ý rằng các sản phẩm được nhập kho trước sẽ được chuyển đi trước. Các công ty nên sử dụng phương pháp FIFO nếu họ đang bán hàng hóa dễ hư hỏng. Các công ty bán sản phẩm có chu kỳ nhu cầu tương đối ngắn, chẳng hạn như quần áo, cũng có thể phải chọn phương pháp FIFO để đảm bảo họ không bị tồn đọng với các kiểu dáng lỗi thời trong hàng tồn kho.

Đi tới ứng dụng Kho vận  Cấu hình  Địa điểm, mở Địa điểm kho và cài đặt chiến lược loại hàng FIFO (1).


Ví dụ về chiến lược loại bỏ FIFO:

Giả sử, tại vị trí kho hàng (HCM/Dự trữ) của bạn có sẵn 3 lô IPod 32 Gb có sẵn.

Bạn có thể tìm thấy thông tin chi tiết về hàng tồn kho hiện có trong Dự trữ hiện tại (2).


Sau đó, bạn tạo một đơn bán hàng với số lượng 25 Ipod (32G) và xác nhận.

Bạn sẽ thấy trong sản phẩm Ipod 32G gửi đi được chỉ định với các lô cũ nhất, sử dụng chiến lược xuất hàng FIFO.


LIFO (Nhập sau xuất trước)

Trong cách quản lý kho này, sản phẩm được đưa vào cuối cùng sẽ được chuyển ra trước. LIFO được sử dụng trong trường hợp sản phẩm không có hạn sử dụng.

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận -> Cấu hình ->  Địa điểm, sau đó mở địa điểm kho mà bạn muốn áp dụng chiến lược xuất hàng LIFO.


Ví dụ, hãy kiểm tra Dự trữ hiện tại có sẵn trong kho với sản phẩm Ipod (32G) trong địa điểm kho HCM/Dự trữ


Sau đó tạo một đơn bán hàng với 10 sản phẩm Ipod (32G).

Bạn sẽ thấy trong đơn hàng chuyển đi sản phẩm Ipod (32G) được chỉ định với các lô mới nhất, sử dụng chiến lược xuất hàng LIFO.


FEFO (Hết hạn trước xuất trước)

Trong quản lý kho theo chiến lược xuất hàng FEFO (Hết hạn trước xuất trước) các sản phẩm được chuyển đi từ kho theo ngày hết hạn trước của chúng.

Bạn đi tới ứng dụng Kho vận -> Cấu hình -> Cài đặt và tích vào tùy chọn Ngày hết hạn.


Điều này sẽ cho phép bạn cài đặt bốn trường hết hạn cho từng lô hoặc từng số seri: Thời gian sử dụng sản phẩm, Tuổi thọ sản phẩm, Thời gian Cảnh báo sản phẩm và Thời gian loại bỏ sản phẩm. Để thiết lập các dữ liệu, bạn đi tới Kho vận -> Dữ liệu gốc ->  Sản phẩm -> Truy xuất nguồn gốc, chọn Theo số Seri duy nhất hoặc theo lô.


  • Tốt nhất trước ngày: Đây là ngày mà chất lượng hàng hóa có số lô/số seri này bắt đầu xấu đi, nhưng chưa nguy hiểm.

  • Ngày kết thúc vòng đời: Đây là ngày mà hàng hóa có số lô/số seri này có thể trở nên nguy hiểm và không được tiêu thụ.

  • Ngày loại bỏ: Đây là ngày mà hàng hóa có số lô/số seri này nên được loại bỏ khỏi kho hàng. Sử dụng chiến lược loại bỏ FEFO, hàng hóa được chọn cho các đơn giao hàng sử dụng ngày này.

  • Ngày cảnh báo: Đây là ngày mà cảnh báo sẽ được gửi về cho hàng hóa có số lô/số seri này.

  • Số lô sẽ được nhặt hàng dựa trên số ngày loại bỏ của chúng, từ sớm nhất đến muộn nhất. Các lô không được xác định ngày loại bỏ sẽ được chọn sau các lô có ngày loại bỏ.

Tất cả các ngày ngoại trừ ngày loại bỏ chỉ dành cho mục đích thông tin và báo cáo. Các lô hàng đã qua bất kỳ hoặc tất cả các ngày hết hạn vẫn có thể được chọn cho các đơn giao hàng và sẽ không có thông báo nào được gửi khi lô hàng này vượt quá ngày cảnh báo của chúng. 

Ngày hết hạn trên các lô hàng được thiết lập tự động khi hàng hóa được nhập vào kho. Sau khi bật ngày hết hạn trên số seri, bốn trường mới sẽ có sẵn trong tab Kho vận của biểu mẫu sản phẩm: Thời gian sử dụng sản phẩm, Tuổi thọ sản phẩm, Thời gian Cảnh báo sản phẩm và Thời gian loại bỏ sản phẩm. Khi một số nguyên được nhập vào một trong các trường này, ngày hết hạn của lô/seri sản phẩm được đề cập sẽ được đặt thành ngày tạo số lô/số seri cộng với số ngày được nhập trong trường tăng thời gian. Nếu trường tăng thời gian được đặt là 0, thì ngày hết hạn của số lô/số seri phải được xác định theo cách thủ công sau khi lô đã được tạo.

Mỗi trường tăng thời gian được sử dụng để tạo một trong các trường ngày hết hạn lô như sau:

  • Thời gian sử dụng sản phẩm ->Tốt nhất trước ngày

  • Thời gian loại bỏ sản phẩm -> Ngày loại bỏ

  • Thời gian vòng đời sản phẩm -> Ngày kết thúc vòng đời

  • Thời gian cảnh báo sản phẩm -> Ngày cảnh báo

Để cài đặt chiến lược loại bỏ trên địa điểm, bạn đi tới Cấu hình -> Địa điểm và chọn FEFO: 


Sau đó, tạo một đơn bán hàng với số lượng 15 bánh mì và xác nhận đơn.

Lô hàng gửi đi của đơn bán này sẽ được thực hiện chiến lược xuất hàng FEFO.

Đơn hàng sẽ nhặt 10 bánh mì từ lô BR003 và 5 bánh mì từ lô BR001 dựa trên số ngày hết hạn của sản phẩm.


Nguồn: Tổng hợp


Chiến lược xuất hàng FIFO, LIFO và FEFO trong Odoo?
Trần Minh Ngọc 8 tháng 8, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

\

Odoo - Giải pháp ERP hoàn hảo cho doanh nghiệp ngành phân phối
Giải pháp Odoo ERP không đơn giản chỉ là một phần mềm mà còn mang đến cho doanh nghiệp phân phối một giải pháp quản trị doanh nghiệp đột phá với những ưu điểm vượt trội.