\

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15 CRM
Cách sử dụng ứng dụng CRM trong Odoo 15
Quản lý nhiều nhóm bán hàng

Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Kênh bán hàng.

Tạo một kênh bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng mới, hãy chuyển đến Cấu hình -> Kênh bán hàng.

Trong cửa sổ tạo, người dùng điền các thông tin như tên nhóm, trưởng nhóm, bí danh email, nhận mail từ ai và thêm thành viên của nhóm.


Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Người dùng có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho thành viên sẽ liên kết đến nhóm bán hàng của thành viên đó. Do đó, mỗi nhân viên kinh doanh chỉ có thể là thành viên của một nhóm.

Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.


 Bảng điều khiển kênh bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ nhóm bán hàng nào, người quản lý bán hàng có thể truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Trong đó thể hiện mọi dòng doanh thu gồm: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v.

Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Kênh bán hàng.

Tạo một kênh bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng mới, hãy chuyển đến Cấu hình -> Kênh bán hàng.

Trong cửa sổ tạo, người dùng điền các thông tin như tên nhóm, trưởng nhóm, bí danh email, nhận mail từ ai và thêm thành viên của nhóm.


Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Người dùng có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho thành viên sẽ liên kết đến nhóm bán hàng của thành viên đó. Do đó, mỗi nhân viên kinh doanh chỉ có thể là thành viên của một nhóm.

Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.


 Bảng điều khiển kênh bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ nhóm bán hàng nào, người quản lý bán hàng có thể truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Trong đó thể hiện mọi dòng doanh thu gồm: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v.

Quản lý cơ hội đã mất

Quản lý các cơ hội bị mất

Trong khi làm việc với các cơ hội của mình, bạn có thể đánh mất một số trong đó. Odoo CRM có quy định riêng cho việc quản lý các cơ hội bị mất. Người dùng có thể phân bổ các lý do bị mất khác nhau trong menu lý do bị mất có sẵn trong tab cấu hình cho các cơ hội. Ngoài ra cũng có thể khôi phục nó trong tương lai.

Đánh dấu khách hàng tiềm năng là bị mất

Trong pipeline, hãy chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và  sẽ thấy nút Đánh dấu là đã mất.

Sau đó, bạn có thể chọn một Lý do bị mất có sẵn hoặc tạo lý do mới.


Quản lý và tạo danh sách lý do

Bạn dễ dàng quản lý các lý do đánh mất cơ hội của mình trong Cấu hình -> Lý do bị mất.

Bạn có thể chọn và đổi tên bất kỳ lý do nào trong số đó và cũng có tạo tên mới từ đó.

Lấy lại các cơ hội đã mất

Để lấy lại các cơ hội đã mất và thực hiện các hành động đối với chúng (gửi email, thực hiện cuộc gọi phản hồi, v.v.), hãy chọn bộ lọc Mất trong thanh tìm kiếm.


Khi đó bạn sẽ thấy tất cả các cơ hội đã mất của mình.

Nếu bạn muốn tinh chỉnh chúng hơn nữa, bạn có thể thêm bộ lọc trên Lý do bị mất. Ví dụ: quá đắt.


Khôi phục các cơ hội đã mất

Từ chế độ xem Kanban với (các) bộ lọc, bạn có thể chọn bất kỳ cơ hội nào bạn muốn và thực hiện nó như bình thường. Bạn cũng có thể khôi phục nó bằng cách nhấp vào Đã lưu trữ.


Bạn cũng có thể khôi phục hàng loạt từ chế độ xem Kanban khi chúng thuộc cùng một giai đoạn. Chọn "Restore Records" trong cột tùy chọn.


Để chọn các cơ hội cụ thể, bạn nên chuyển sang chế độ xem danh sách.

Sau đó, bạn có thể chọn nhiều hoặc tất cả các cơ hội và chọn các hành động bạn muốn thực hiện.


Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email và website

Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Theo mặc định, bất kỳ email nào được gửi đến sales@database_domain.ext sẽ tạo cơ hội trong CRM

- Định cấu hình bí danh email

Mỗi nhóm bán hàng có thể có bí danh email riêng để tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội tự động được gán cho nhóm đó. Sẽ rất hữu ích nếu bạn quản lý một số nhóm bán hàng với các quy trình kinh doanh cụ thể. Bạn sẽ tìm thấy cấu hình của các nhóm bán hàng trong Cấu hình -> Nhóm Bán hàng.


Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ trang liên hệ trên trang web

Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội bán hàng.

Sử dụng "liên hệ với chúng tôi" trên trang web trước tiên bạn nên truy cập ứng dụng trang web của mình.

Với ứng dụng CRM được cài đặt, bạn được hưởng lợi từ biểu mẫu liên hệ sẵn sàng sử dụng trên trang web Odoo, biểu mẫu này sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội.


Để thay đổi sang một kênh bán hàng cụ thể, hãy chuyển đến Trang web -> Cấu hình ->  Cài đặt trong Liên lạc, bạn sẽ tìm thấy thông tin Biểu mẫu liên hệ và nơi thay đổi Kênh bán hàng hoặc Nhân viên bán hàng.

Bạn có thể muốn biết thêm từ khách truy cập của mình khi họ sử dụng biểu mẫu liên hệ với bạn, bạn sẽ cần phải xây dựng một biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh trên trang web của mình. Các biểu mẫu liên hệ này có thể tạo ra nhiều loại hồ sơ trong hệ thống (email, khách hàng tiềm năng / cơ hội, nhiệm vụ dự án, phiếu hỗ trợ, v.v.)

- Cấu hình

Bạn sẽ cần cài đặt mô-đun Trình tạo biểu mẫu miễn phí, chỉ có sẵn trong Odoo Enterprise.


- Tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ

Đầu tiên, hãy truy cập trang mà bạn muốn đặt biểu mẫu liên hệ của mình. Trong chế độ chỉnh sửa, hãy kéo trình tạo biểu mẫu vào trang và bạn sẽ có thể thêm tất cả các trường bạn muốn

- Tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội

Khi sử dụng biểu mẫu liên hệ, bạn nên sử dụng bước đánh giá trình độ trước khi chỉ định biểu mẫu cho những người bán hàng phù hợp. Để làm như vậy, hãy kích hoạt Khách hàng tiềm năng trong cài đặt CRM và tham khảo Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội.

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15 CRM
Minh Ngoc 7 tháng 10, 2021
CHIA SẺ BÀI VIẾT NÀY

\

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Quản lý cơ hội đã mất
Hướng dẫn cách quản lý cơ hội đã mất trong Odoo 15 CRM.