Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 14/12/2021
Thời gian hoàn thành 1 ngày 22 giờ 9 phút
Thành viên 25
 • Day 1: Basic Python Part 1
  • Basic Python Programming - Day 1 - Onnet
  • Basic Python Programming Lecture - Day 1 - Onnet (EN)
 • Day 2: Basic Python Part 2
  • Basic Python Programming - Day 2 - Onnet
  • Basic Python Programming Lecture - Day 2 - Onnet (EN)
 • Day 3: Basic Git Flow
  • Git and GitLab Basic - Day 3 - Onnet
  • Git and GitLab Basic Lecture - Day 3 - Onnet (EN)
 • Day 4: Setup Odoo Development Environment
  • Setup Odoo Development Environment - Day 4 - Onnet
  • Setup Odoo Development Environment Lecture - Day 4 - Onnet (EN)
 • Day 5: Odoo Models & Fields
  • Odoo models & fields - Day 5 - Onnet
  • Odoo models & fields Lecture - Day 5 - Onnet (EN)
  • Odoo’s models introduction slide
  • Odoo models introduction | Onnet
 • Day 6: Odoo ORM: Common Knowledge
  • Odoo ORM_ Common ORM - Day 6 - Onnet
  • Odoo ORM Common ORM Lecture - Day 6 - Onnet (EN)
 • Day 7: Odoo ORM: Registry & Record Cache
  • Views, Menus and Actions - Day 7 - Onnet
  • Odoo views, menu & action Lecture - Day 7 - Onnet (EN)
  • Odoo Registry and Record Cache | Onnet
 • Day 8: Odoo Decorators
  • Odoo ORM API - Day 8 - Onnet
  • Odoo Method Decorators Lecture - Day 8 - Onnet (EN)
 • Day 9: Odoo Views, Menu & Actions
  • Odoo views, menu & action Lecture Part 2 - Onnet (EN)
  • Views, Menus and Actions - Day 9 - Onnet
  • Odoo view part 1 slide
  • Odoo View Part 1 | Onnet
  • Odoo view part 2 slide
  • Odoo view part 2 | Onnet
 • Day 10: Odoo Coding Guidelines
  • Slide Odoo Qweb - Day 10- Onnet
  • Develop PDF QWeb Report Lecture- Day 10- Onnet (EN)
 • Day 11: Odoo Domain filter & Security
  • Slide Odoo domain filter & role-base authorization - Day 11- Onnet
  • Odoo domain filter & security Lecture- Day 11- Onnet (EN)
 • Day 12: Develop PDF QWeb Report
  • Slide Odoo widget - Day 12- Onnet
  • How to make Odoo widget Lecture- Day 12- Onnet (ENG)
 • Day 13: Customise Odoo Base Addons
  • Slide Customizing Odoo Base Addons - Day 13 - Onnet
  • Odoo theme Lecture- Day 13- Onnet
 • Day 14: How to make Odoo theme part 1
  • Odoo theme part 1 slide
  • Odoo theme part 1 Lecture | Day 14 | Onnet (EN)
 • Day 15: Make Odoo Theme Part 2
  • Odoo codes
  • Odoo theme Part 2 | Day 15 | Onnet (EN)
 • Day 16: Odoo Coding guideline
  • Odoo Coding Guidelines slide
  • Odoo coding guidelines | Day 16 | Onnet (EN)
 • Day 17: Odoo Admin - Automation & Odoo Studio
  • Odoo studio and automation slide
  • Odoo Admin Automation & Odoo studio | Day 17 | Onnet (EN)
 • Day 18: Odoo Admin: Sequence, System Parameter & Email Configuration
  • Odoo Sequence, System Parameters and Email Configuration slide
  • Odoo Admin Sequence, system parameter & email configuration | Day 18 | Onnet (EN)
 • Day 19: Odoo.sh Introduction & Setup
  • Odoo.sh introduction slide
  • Odoo.sh Introduction & Setup | Day 19 | Onnet (EN)
 • Day 20: Deploy Odoo Production on On-premise Server
  • Setup Odoo production environment slide
  • Deploy Odoo production on premise server | Day 20 | Onnet (EN)
 • Others
  • Introduction to multithreading and multiprocessing in Python
  • Install development enviroment
  • SF Automation Process_Builder slide
  • Salesforce Automation Tool Process Builder | Onnet (EN)
  • Salesforce Automation - Flow builder slide
  • Salesforce Flow builder | Onnet (EN)
  • Odoo PDF Report slide
  • Odoo PDF Reports | Onnet (EN)