Khoá đào tạo lập trình viên Odoo ERP
Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 14/12/2021
Thời gian hoàn thành 1 ngày 22 giờ 9 phút
Thành viên 28
 • Day 1: Basic Python Part 1
  • Basic Python Programming - Day 1 - Onnet
  • Basic Python Programming Lecture - Day 1 - Onnet (EN)
 • Day 2: Basic Python Part 2
  • Basic Python Programming - Day 2 - Onnet
  • Basic Python Programming Lecture - Day 2 - Onnet (EN)
 • Day 3: Basic Git Flow
  • Git and GitLab Basic - Day 3 - Onnet
  • Git and GitLab Basic Lecture - Day 3 - Onnet (EN)
 • Day 4: Setup Odoo Development Environment
  • Setup Odoo Development Environment - Day 4 - Onnet
  • Setup Odoo Development Environment Lecture - Day 4 - Onnet (EN)
 • Day 5: Odoo Models & Fields
  • Odoo models & fields - Day 5 - Onnet
  • Odoo models & fields Lecture - Day 5 - Onnet (EN)
  • Odoo’s models introduction slide
  • Odoo models introduction | Onnet
 • Day 6: Odoo ORM: Common Knowledge
  • Odoo ORM_ Common ORM - Day 6 - Onnet
  • Odoo ORM Common ORM Lecture - Day 6 - Onnet (EN)
 • Day 7: Odoo ORM: Registry & Record Cache
  • Views, Menus and Actions - Day 7 - Onnet
  • Odoo views, menu & action Lecture - Day 7 - Onnet (EN)
  • Odoo Registry and Record Cache | Onnet
 • Day 8: Odoo Decorators
  • Odoo ORM API - Day 8 - Onnet
  • Odoo Method Decorators Lecture - Day 8 - Onnet (EN)
 • Day 9: Odoo Views, Menu & Actions
  • Odoo views, menu & action Lecture Part 2 - Onnet (EN)
  • Views, Menus and Actions - Day 9 - Onnet
  • Odoo view part 1 slide
  • Odoo View Part 1 | Onnet
  • Odoo view part 2 slide
  • Odoo view part 2 | Onnet
 • Day 10: Odoo Coding Guidelines
  • Slide Odoo Qweb - Day 10- Onnet
  • Develop PDF QWeb Report Lecture- Day 10- Onnet (EN)
 • Day 11: Odoo Domain filter & Security
  • Slide Odoo domain filter & role-base authorization - Day 11- Onnet
  • Odoo domain filter & security Lecture- Day 11- Onnet (EN)
 • Day 12: Develop PDF QWeb Report
  • Slide Odoo widget - Day 12- Onnet
  • How to make Odoo widget Lecture- Day 12- Onnet (ENG)
 • Day 13: Customise Odoo Base Addons
  • Slide Customizing Odoo Base Addons - Day 13 - Onnet
  • Odoo theme Lecture- Day 13- Onnet
 • Day 14: How to make Odoo theme part 1
  • Odoo theme part 1 slide
  • Odoo theme part 1 Lecture | Day 14 | Onnet (EN)
 • Day 15: Make Odoo Theme Part 2
  • Odoo codes
  • Odoo theme Part 2 | Day 15 | Onnet (EN)
 • Day 16: Odoo Coding guideline
  • Odoo Coding Guidelines slide
  • Odoo coding guidelines | Day 16 | Onnet (EN)
 • Day 17: Odoo Admin - Automation & Odoo Studio
  • Odoo studio and automation slide
  • Odoo Admin Automation & Odoo studio | Day 17 | Onnet (EN)
 • Day 18: Odoo Admin: Sequence, System Parameter & Email Configuration
  • Odoo Sequence, System Parameters and Email Configuration slide
  • Odoo Admin Sequence, system parameter & email configuration | Day 18 | Onnet (EN)
 • Day 19: Odoo.sh Introduction & Setup
  • Odoo.sh introduction slide
  • Odoo.sh Introduction & Setup | Day 19 | Onnet (EN)
 • Day 20: Deploy Odoo Production on On-premise Server
  • Setup Odoo production environment slide
  • Deploy Odoo production on premise server | Day 20 | Onnet (EN)
 • Others
  • Introduction to multithreading and multiprocessing in Python
  • Install development enviroment
  • SF Automation Process_Builder slide
  • Salesforce Automation Tool Process Builder | Onnet (EN)
  • Salesforce Automation - Flow builder slide
  • Salesforce Flow builder | Onnet (EN)
  • Odoo PDF Report slide
  • Odoo PDF Reports | Onnet (EN)