Private Course
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 09/01/2022
Completion Time 8 giờ 52 phút
Thành viên 7
Nâng cao
 • Topic 1: Identify different project types
  • Identifying Project Types slide
  • Topic 1: Identifying different project types
 • Topic 2: Business Analysis
  • Business Analysis slide
 • Topic 3: Project life cycle
  • Project life cycle material
  • Project life cycle lecture
 • Topic 4: Project documentation
  • Project documentation lecture
  • Project documentation material
 • Topic 5: How to phase my project?
  • How to phase my project | Onboarding exercises
  • How to phase my project