Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 18/02/2022
Thời gian hoàn thành 12 giờ 58 phút
Thành viên 15
Cơ bản
 • Day 1: Overview of Odoo & Background information
  • Onnet Odoo Sales Training Day 1
  • Onnet Odoo Sales Training Day 1
 • Day 2: Odoo Project Gap Analysis (ROI analysis)
  • ROI GAP Analysis Overview
  • How to fill in the ROI GAP Analysis template, how to present the ROI GAP Analysis
  • Onnet BC Course | Day 2 | ROI Analysis
  • ROI Analysis Slide Lecture
  • ROI Documents
 • Day 3 HRM Demo
  • Onnet x Younet | Group Odoo HRM
 • Day 4 Effective Communication
  • Effective Communication via DISC
  • Giao tiếp hiệu quả với DISC
 • Day 5 Sales Process
  • Sales Process - Quy trình bán hàng Part 1
  • Sales Process - Quy trình bán hàng Part 2
  • Sales Process - Quy trình bán hàng Part 3
 • Day 6 Objection Handling
  • Cách xử lý tình huống phản biện, phản đối trong bán hàng - Objection Handling
 • Day 7 Quick Intro about Onnet and Odoo
  • Quick Intro about Odoo - Onnet
  • Importance of Channel Partners