Private Course
Vui lòng đăng nhập to contact responsible.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 09/11/2021
Completion Time 2 giờ 59 phút
Thành viên 2
Cơ bản
  • Day 1: Overview of Odoo & Background information
    • Onnet Odoo Sales Training Day 1
    • Onnet Odoo Sales Training Day 1