Khóa đào tạo tư vấn kinh doanh Odoo chuyên nghiệp
Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 27/12/2021
Thời gian hoàn thành 2 ngày 2 giờ 15 phút
Thành viên 50
Trung cấp
 • Day 20: Topic 10: Manufacturing module Part 1
  • MRP Overview | Odoo MRP
   10 xp
  • MRP Basics & Your First Manufacturing Order | Odoo MRP
   10 xp
  • Create Your BoMs & Routings | Odoo MRP
   10 xp
  • Day 20: Manufacturing Module Part 2- Onnet FC Course
  • Tạo BoM trong MRP Module Odoo 14
 • Day 21: Topic 10: Manufacturing module Part 2
  • Workcenters & Routings | Odoo MRP
   10 xp
  • Working With Several Work Centers | Odoo MRP
   10 xp
  • From Sales Order to Manufacturing Order | Odoo MRP
   10 xp
  • Subcontracting | Odoo MRP
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course Day 21 - Manufacturing module part 2
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 21
 • Day 22: Topic 10: Manufacturing module Part 3
  • Use the Master Production Schedule | Odoo MRP
   10 xp
  • Managing Quality Checks | Odoo MRP
   10 xp
  • Managing Equipment Maintenance | Odoo MRP
   10 xp
  • Overall Equipment Effectiveness | Odoo MRP
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course Day 22 Manufacturing Module Part 3
  • Slide Manufacturing Module part 3
 • Day 23: Topic 11: Management Accounting
  • Management Accounting Part 1
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Managerial Accounting - Day 23
  • Onnet ERP FC Course Day 23 Management Accounting
 • Day 24: Topic 11: Management Accounting Part 2
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Managerial Accounting - Day 24
  • Management Account Part 2
  • Onnet ERP FC Course day 24- Management accounting
 • Day 25: Onnet business case 3
  • AirProof Drones: Use Case | Odoo Use Cases
  • Onnet ERP FC Course Day 25- Business case 3
 • Day 26: Topic 12: Human resource management
  • Human Resources Basics | Odoo HR
   10 xp
  • Attendances | Odoo HR
   10 xp
  • Employees' Appraisal | Odoo Appraisal
   10 xp
  • Time Off | Odoo Time Off
   10 xp
  • Manage Skills and Resumes | Odoo Employees
   10 xp
  • Expenses | Odoo Expenses
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course Day 26 - HR management
  • Onnet ERP FC Course Day 26- HR management
 • Day 27: Topic 12: Human resources management
  • Manage Payroll | Odoo Payroll
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course day 27 - HR management part 2
  • Human resource management part 2 slide
 • Day 28: Topic 13: Project module
  • Get started with Project | Odoo Project
   10 xp
  • Tasks & Sub-tasks | Odoo Project
   10 xp
  • Collaborate on Tasks | Odoo Project
   10 xp
  • Get Started with Timesheets | Odoo Timesheets
   10 xp
  • Measuring Project Profitability | Odoo Project & Timesheets
   10 xp
  • Onnet FC Course | Day 28 | Project & Timesheet module slide
  • Onnet FC Course | Day 28 | Project Module
 • Day 29: Topic 14: Planning
  • Planning Basics and Your First Shift | Odoo Planning
   10 xp
  • Manage Shifts and Give Employees Autonomy | Odoo Planning
   10 xp
  • Onnet FC Course | Day 29 | Planning Module
  • Business Case 4 Slide
  • Odoo Studio part 1 | Onnet FC Course Lecture | Day 30
 • Day 30: Topic 15: Studio
  • Studio Basics | Odoo Studio
   10 xp
  • Create a New App - Entries Form | Odoo Studio
   10 xp
  • Odoo studio slide part 1- Onnet FC Course
 • Day 31: Topic 15: Studio
  • Create a New App - Reservation Module | Odoo Studio
   10 xp
  • Create a New Report to Print | Odoo Studio
   10 xp
  • Onnet FC Course Lecture | Studio part 2 | Day 31
  • Studio Part 2 - Onnet FC Course - Day 31
 • Other modules
  • Website Essentials | Odoo Website
  • Website Building Blocks | Odoo Website
  • Advanced Website Building Blocks | Odoo Website
  • Headers and Footers | Odoo Website
  • Create New Content For Your Website | Odoo Website
  • Domain, Language, Website Name, Favicon | Odoo Website
  • Form Builder | Odoo Website
  • Sign Basics | Odoo Sign
  • eLearning Basics | Odoo eLearning
  • Content, Questions, and Publishing | Odoo eLearning
  • Advanced eLearning | Odoo eLearning
 • Day 32: Business Case 4
  • Onnet Functional Consultant | Business case 4 | Day 32
 • Day 33: Odoo Advance Data Import and Migration
  • Advanced data import | Onnet FC Course
  • Advanced import data part 2 | Onnet FC Course
  • Advanced Import Data
  • Odoo certificate slide
  • Onnet FC Course | Day 33 | Advanced import data lecture
 • Day 34: Odoo implementation methodology
 • Day 35: Odoo Project Gap Analysis (ROI Analysis)
  • ROI Analysis slide
  • WIP.GAP task description: ROI_GAP Analysis, Overview
  • WIP. GAP task description: How to fill in the ROI_GAP Analysis template, to present the ROI_GAP Analysis
  • ROI Documents
  • Onnet FC Course | Day 35 | ROI Analysis Lecture
 • Day 36: Odoo Project Go live
  • Onnet FC Course | Day 36 | Project Go Live Lecture