Khóa học riêng
Vui lòng đăng nhập để liên hệ với người phụ trách.
Người phụ trách Antoine Nguyen
Cập nhật gần nhất 27/12/2021
Thời gian hoàn thành 2 ngày 2 giờ 15 phút
Thành viên 46
Trung cấp
 • Day 20: Topic 10: Manufacturing module Part 1
  • MRP Overview | Odoo MRP
   10 xp
  • MRP Basics & Your First Manufacturing Order | Odoo MRP
   10 xp
  • Create Your BoMs & Routings | Odoo MRP
   10 xp
  • Day 20: Manufacturing Module Part 2- Onnet FC Course
  • Tạo BoM trong MRP Module Odoo 14
 • Day 21: Topic 10: Manufacturing module Part 2
  • Workcenters & Routings | Odoo MRP
   10 xp
  • Working With Several Work Centers | Odoo MRP
   10 xp
  • From Sales Order to Manufacturing Order | Odoo MRP
   10 xp
  • Subcontracting | Odoo MRP
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course Day 21 - Manufacturing module part 2
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Day 21
 • Day 22: Topic 10: Manufacturing module Part 3
  • Use the Master Production Schedule | Odoo MRP
   10 xp
  • Managing Quality Checks | Odoo MRP
   10 xp
  • Managing Equipment Maintenance | Odoo MRP
   10 xp
  • Overall Equipment Effectiveness | Odoo MRP
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course Day 22 Manufacturing Module Part 3
  • Slide Manufacturing Module part 3
 • Day 23: Topic 11: Management Accounting
  • Management Accounting Part 1
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Managerial Accounting - Day 23
  • Onnet ERP FC Course Day 23 Management Accounting
 • Day 24: Topic 11: Management Accounting Part 2
  • Khoá đào tạo Odoo Functional Consultant - Managerial Accounting - Day 24
  • Management Account Part 2
  • Onnet ERP FC Course day 24- Management accounting
 • Day 25: Onnet business case 3
  • AirProof Drones: Use Case | Odoo Use Cases
  • Onnet ERP FC Course Day 25- Business case 3
 • Day 26: Topic 12: Human resource management
  • Human Resources Basics | Odoo HR
   10 xp
  • Attendances | Odoo HR
   10 xp
  • Employees' Appraisal | Odoo Appraisal
   10 xp
  • Time Off | Odoo Time Off
   10 xp
  • Manage Skills and Resumes | Odoo Employees
   10 xp
  • Expenses | Odoo Expenses
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course Day 26 - HR management
  • Onnet ERP FC Course Day 26- HR management
 • Day 27: Topic 12: Human resources management
  • Manage Payroll | Odoo Payroll
   10 xp
  • Onnet ERP FC Course day 27 - HR management part 2
  • Human resource management part 2 slide
 • Day 28: Topic 13: Project module
  • Get started with Project | Odoo Project
   10 xp
  • Tasks & Sub-tasks | Odoo Project
   10 xp
  • Collaborate on Tasks | Odoo Project
   10 xp
  • Get Started with Timesheets | Odoo Timesheets
   10 xp
  • Measuring Project Profitability | Odoo Project & Timesheets
   10 xp
  • Onnet FC Course | Day 28 | Project & Timesheet module slide
  • Onnet FC Course | Day 28 | Project Module
 • Day 29: Topic 14: Planning
  • Planning Basics and Your First Shift | Odoo Planning
   10 xp
  • Manage Shifts and Give Employees Autonomy | Odoo Planning
   10 xp
  • Onnet FC Course | Day 29 | Planning Module
  • Business Case 4 Slide
  • Odoo Studio part 1 | Onnet FC Course Lecture | Day 30
 • Day 30: Topic 15: Studio
  • Studio Basics | Odoo Studio
   10 xp
  • Create a New App - Entries Form | Odoo Studio
   10 xp
  • Odoo studio slide part 1- Onnet FC Course
 • Day 31: Topic 15: Studio
  • Create a New App - Reservation Module | Odoo Studio
   10 xp
  • Create a New Report to Print | Odoo Studio
   10 xp
  • Onnet FC Course Lecture | Studio part 2 | Day 31
  • Studio Part 2 - Onnet FC Course - Day 31
 • Other modules
  • Website Essentials | Odoo Website
  • Website Building Blocks | Odoo Website
  • Advanced Website Building Blocks | Odoo Website
  • Headers and Footers | Odoo Website
  • Create New Content For Your Website | Odoo Website
  • Domain, Language, Website Name, Favicon | Odoo Website
  • Form Builder | Odoo Website
  • Sign Basics | Odoo Sign
  • eLearning Basics | Odoo eLearning
  • Content, Questions, and Publishing | Odoo eLearning
  • Advanced eLearning | Odoo eLearning
 • Day 32: Business Case 4
  • Onnet Functional Consultant | Business case 4 | Day 32
 • Day 33: Odoo Advance Data Import and Migration
  • Advanced data import | Onnet FC Course
  • Advanced import data part 2 | Onnet FC Course
  • Advanced Import Data
  • Odoo certificate slide
  • Onnet FC Course | Day 33 | Advanced import data lecture
 • Day 34: Odoo implementation methodology
 • Day 35: Odoo Project Gap Analysis (ROI Analysis)
  • ROI Analysis slide
  • WIP.GAP task description: ROI_GAP Analysis, Overview
  • WIP. GAP task description: How to fill in the ROI_GAP Analysis template, to present the ROI_GAP Analysis
  • ROI Documents
  • Onnet FC Course | Day 35 | ROI Analysis Lecture
 • Day 36: Odoo Project Go live
  • Onnet FC Course | Day 36 | Project Go Live Lecture