Cách cài đặt Odoo 15 trênUbuntu 20.04 LTS

Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04 LTS

Bài viết này sẽ hướng dẫn cách bạn có thể cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04

Odoo 15 đi kèm với các tính năng mới thú vị giúp cho trải nghiệm người dùng tốt hơn và nhiều cải thiện về hiệu suất. Odoo 15 yêu cầu Python 3.8 và PostgreSQL cho hệ quản trị cơ sở dữ liệu.

Làm thế nào để cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04? Bài viết này sẽ giúp bạn trả lời thắc mắc đó.

Bước 1: Cập nhật máy chủ

 sudo apt-get update
 sudo apt-get upgrade -y

Bước 2: Tạo người dùng Odoo trong Ubuntu

sudo adduser -system -home=/opt/odoo -group odoo

Bước 3: Cài đặt Máy chủ PostgreSQL

sudo apt-get install postgresql -y

Bước 4: Tạo người dùng Odoo cho postgreSQL

udo su - postgres -c "createuser -s odoo" 2> /dev/null || true

Bước 5: Cài đặt các phụ thuộc Python


sudo apt-get install git python3 python3-pip build-essential wget python3-dev python3-venv python3-wheel libxslt-dev libzip-dev libldap2-dev libsasl2-dev python3-setuptools node-less libjpeg-dev gdebi -y

Bước 6: Cài đặt các phụ thuộc PIP Python


sudo apt-get install libpq-dev python-dev libxml2-dev libxslt1-dev libldap2-dev libsasl2-dev libffi-dev

Bước 7: Cài đặt các package bắt buộc khác

sudo apt-get install nodejs npm -y
sudo npm install -g rtlcss 

Bước 8: Cài đặt Wkhtmltopdf

sudo apt-get install xfonts-75dpi
          
 
sudo wget https://github.com/wkhtmltopdf/packaging/releases/download/0.12.6-1/wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.deb
 
sudo dpkg -i wkhtmltox_0.12.6-1.bionic_amd64.de  
 
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltoimage /usr/bin/wkhtmltoimag  
 
sudo cp /usr/local/bin/wkhtmltopdf /usr/bin/wkhtmltopdf

Bước 9: Tạo log directory

sudo mkdir /var/log/odo  

 sudo chown odoo:odoo /var/log/odo  

Bước 10: Cài đặt Odoo

sudo apt-get install git 
 
sudo git clone --depth 1 --branch master https://www.github.com/odoo/odoo /odoo/odoo-server 

Bước 11: Đặt quyền trên thư mục chính

sudo chown -R odoo:odoo /odoo/*

Bước 12: Tạo tệp cấu hình máy chủ

sudo touch /etc/odoo-server.conf 
 
sudo su root -c "printf '[options] \n; This is the password that allows database operations:\n' >> /etc/odoo-server.conf" 
 
sudo su root -c "printf 'admin_passwd = admin\n' >> /etc/odoo-server.conf" 
 
sudo su root -c "printf 'xmlrpc_port = 8069\n' >> /etc/odoo-server.conf" 
            
sudo su root -c "printf 'logfile = /var/log/odoo/odoo-server.log\n' >> /etc/odoo-server.conf" 
            
sudo su root -c "printf 'addons_path=/odoo/odoo-server/addons\n' >> /etc/odoo-server.conf"
          
            
sudo chown odoo:odoo /etc/odoo-server.conf
          
            
sudo chmod 640 /etc/odoo-server.conf
          

Bước 13: Khởi chạy Odoo

sudo su - odoo -s /bin/bash 
 
cd /odoo/odoo-serve  
 
./odoo-bin -c /etc/odoo-server.conf 

Như vậy phiên bản odoo 15 của bạn đã được thiết lập và chạy.

Vào trình duyệt web và truy cập odoo của bạn tại localhost: 8069

trong DX Blog
Hướng dẫn cài đặt Odoo 15 trên Ubuntu 20.04 LTS
Minh Ngoc 17 tháng 9, 2021

Chia sẻ bài viết này

Thẻ phân loại