Hướng dẫn cài đặt mức thuế mặc định trong phần mềm Bán hàng trên Odoo 14 | Onnet Consulting - Your Vietnam Odoo Partner

Hướng dẫn cài đặt mức thuế mặc định trong phần mềm Bán hàng trên Odoo 14

Hướng dẫn sử dụng phân hệ Bán hàng trong Odoo - Hướng dẫn cài đặt mức thuế mặc định

Thuế mặc định là thuế suất mặc định được cấu hình sẵn trên hệ thống. Khi người dùng tạo hóa đơn, đơn hàng, mã thuế, thuế suất sẽ được tự động gắn theo thuế suất đã được cấu hình sẵn, và cho phép người dùng có thể thay đổi mức thuế suất (nếu cần)

Thuế mặc định được đặt trong đơn đặt hàng và hóa đơn đến từ mỗi tab Hóa đơn trong sản phẩm. Thuế này được sử dụng khi bán hàng cho các công ty ở cùng quốc gia/ địa phương.

Để thay đổi thuế mặc định cho bất kì sản phẩm mới nào. Truy cập vào: Invoicing/Accounting ‣ Configuration ‣ SettingsNếu bạn làm việc trong môi trường nhiều công ty, thuế bán hàng và mua hàng có thể có một giá trị khác theo công ty bạn làm việc. Bạn có thể đăng nhập vào hai công ty khác nhau và thay đổi loại thuế này cho mỗi công ty.
Hướng dẫn cài đặt mức thuế mặc định trong phần mềm Bán hàng trên Odoo 14
Minh Ngoc 25 tháng 1, 2021

Chia sẻ bài viết này