Convert leads into opportunities - Odoo 15 CRM

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội

Hướng dẫn cách chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội trong Odoo 15 CRM.

Trong Odoo, bạn có thể quản lý một số nhóm bán hàng, phòng ban hoặc kênh với các quy trình bán hàng cụ thể. Để làm như vậy, chúng tôi sử dụng khái niệm Kênh bán hàng.

Tạo một kênh bán hàng mới

Để tạo Kênh bán hàng mới, hãy chuyển đến Cấu hình -> Kênh bán hàng.

Trong cửa sổ tạo, người dùng điền các thông tin như tên nhóm, trưởng nhóm, bí danh email, nhận mail từ ai và thêm thành viên của nhóm.


Thêm thành viên vào kênh bán hàng của bạn

Người dùng có thể thêm thành viên vào bất kỳ kênh nào. Bất kỳ khách hàng tiềm năng / cơ hội nào được chỉ định cho thành viên sẽ liên kết đến nhóm bán hàng của thành viên đó. Do đó, mỗi nhân viên kinh doanh chỉ có thể là thành viên của một nhóm.

Điều này sẽ giúp người quản lý nhóm dễ dàng xem xét quy trình.


 Bảng điều khiển kênh bán hàng

Để xem nhanh các hoạt động và kết quả của bất kỳ nhóm bán hàng nào, người quản lý bán hàng có thể truy cập vào Trang tổng quan kênh bán hàng trong Báo cáo .

Trong đó thể hiện mọi dòng doanh thu gồm: Bán hàng, Thương mại điện tử, PoS, v.v.

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Chuyển đổi tiềm năng thành cơ hội
Minh Ngoc 6 October, 2021

Chia sẻ bài viết này