Day 1: Introduction about Odoo | Odoo different versions | Onnet Consulting - Your Vietnam Odoo Partner
Nội dung khóa học

Day 1: Introduction about Odoo | Odoo different versions

Lượt xem
45 Tổng lượt xem
45 Lượt xem của thành viên
0 Lượt xem công cộng
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Chia sẻ qua mail

Vui lòng đăng nhập để chia sẻ presentation theo email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với