Course content

Day 1: Introduction about Odoo | Odoo different versions

Views
24 Total Views
24 Members Views
0 Public Views
Hành động
0 Thích
0 Không thích
0 Bình luận
Chia sẻ trên mạng xã hội
Chia sẻ liên kết
Share by mail

Vui lòng đăng nhập to share this presentation by email.

Đã nhúng trong trang web của bạn
Chọn trang để bắt đầu với