Cách thêm phương thức thanh toán trong Odoo Enterprise 14

Cách thêm phương thức thanh toán trong Odoo Enterprise 14


Trong Odoo, hóa đơn có thể được liên kết trực tiếp với hóa đơn hoặc nó có thể là một chứng từ độc lập để sử dụng thêm:
* Bất cứ khi nào một khoản thanh toán được đính kèm với một hóa đơn, số tiền đến hạn trên hóa đơn sẽ được giảm bớt. Bạn có thể kết nối nhiều giao dịch với cùng một hóa đơn.
* Khi thanh toán không được kết nối với hóa đơn, khách hàng sẽ có số dư chưa thanh toán là số dư chưa thanh toán với người bán trong doanh nghiệp của bạn hoặc công ty. Tín dụng / ghi nợ chưa thanh toán này có thể được sử dụng cho quỹ các hóa đơn hoặc thanh toán trong tương lai.

Thanh toán hóa đơn

Khi bạn thanh toán một hóa đơn mua hàng hoặc có thể là hóa đơn của nhà cung cấp, khoản thanh toán sẽ ngay lập tức được đối chiếu với việc khấu trừ số tiền đến hạn.
Vào Hóa đơn -> Chọn hóa đơn đã vào sổ -> Click Ghi nhận thanh toán


 
Thanh toán không bị ràng buộc với biên lai

Đăng ký thanh toán

Khi chúng ta chuyển đến mô-đun Kế toán, chọn phần 'Thanh toán'. Các khoản thanh toán được thực hiện ở đây không được liên kết với hóa đơn. Nhưng thật dễ dàng để đối chiếu với bất kỳ hóa đơn nào sau này.


 
Đối chiếu các khoản thanh toán của Hóa đơn

Đối chiếu thanh toán trực tiếp vào hóa đơn là cách dễ nhất để thực hiện đối chiếu. Để đối chiếu thanh toán với hóa đơn, cách dễ dàng là thực hiện trực tiếp trên hóa đơn. Sau bất kỳ giao dịch mua hoặc bán hàng nào khi chúng ta chưa xác nhận hóa đơn bán hàng hoặc hóa đơn mua hàng, Odoo 14 sẽ cảnh báo hoặc thông báo cho chúng ta nếu chúng ta có khoản thanh toán chưa thanh toán với khách hàng hoặc nhà cung cấp. Dưới tổng số tiền, Odoo sẽ hiển thị các khoản thanh toán chưa thanh toán và chúng ta có thể đối chiếu số tiền đó từ đó.


 
Hóa đơn và các khoản thanh toán chưa thanh toán được đối chiếu với nhau.

Trong Odoo 14, chúng tôi có tính năng Đối chiếu hàng loạt giúp chúng tôi đối chiếu tổng thể tất cả các khoản thanh toán và hóa đơn chưa thanh toán.
Trong trang chủ Kế toán, chúng tôi có hóa đơn của khách hàng, hóa đơn của nhà cung cấp, v.v. ở đó tùy chọn đối sánh thanh toán có sẵn.


 
Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng khi chúng ta nhấp vào ba dấu chấm phía trên, một danh sách thả xuống sẽ xuất hiện. Ở đó, chúng tôi có tùy chọn cho 'Đối chiếu thanh toán'.
Khi chúng tôi nhấp vào 'Đối chiếu thanh toán', hệ thống hiển thị tất cả các khoản thanh toán hoặc biên lai chưa được ghi lại . Sau đó, chúng ta có thể đối chiếu tất cả các khoản thanh toán hoặc khoản phải thu chưa được ghi nhận. Chúng ta có thể xử lý tất cả cùng lúc.

Tại đây, chúng ta sẽ nhấp vào từng dòng thanh toán mà chúng ta muốn điều chỉnh. Sau đó, nút "Đối soát" sẽ xuất hiện. Bằng cách nhấp vào nó, tất cả các khoản thanh toán đã chọn có thể được điều chỉnh.


 
Trong khi điều chỉnh, nếu tín dụng và ghi nợ không khớp, điều đó có nghĩa là vẫn còn một số số dư cần được đối chiếu hoặc xóa sổ.

Vì vậy, đây là tất cả về Phương thức thanh toán trong Odoo 14 .

Cách thêm phương thức thanh toán trong Odoo Enterprise 14
Lê Hồng Nhung 6 tháng 11, 2020

Chia sẻ bài viết này