Kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích trên Odoo Enterprise 14

Kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích thay đổi thế nào trên Odoo Enterprise 14 so với Odoo 13?

Tìm hiểu về kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích trên Odoo Enterprise 14

Trên Odoo Enterprise 14, chúng ta có thể nhận thấy sự thay đổi khi cấu hình Thuế theo kế toán dòng tiền so với trên Odoo 13: người dùng chỉ cần cấu hình Tài khoản chính để nhận thuế 1 lần ngay tại giao diện cấu hình thuế thay vì cấu hình nhiều lần trong từng loại thuế trong Odoo 13 . Để hiểu rõ hơn về kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích trong Odoo như thế nào, sự thay đổi trên Odoo 14 thì chúng ta xem bài viết dưới đây.

Có thể nói, Odoo đã tạo ra một sự khác biệt lớn giữa Odoo và các phần mềm kế toán ERP khác. Tất cả các bút toán giao dịch liên quan đến khách hàng, nhà cung cấp như báo cáo khách hàng, doanh thu, các khoản phải thu và phải trả đều được ghi nhận lại. Để ghi nhận được thì tất cả các giao dịch đều phải cân bằng, có nghĩa là tổng bên nợ và bên có phải bằng nhau. 

Odoo cung cấp thông tin cho cả kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích. Điều này giúp người dùng cuối ghi nhận doanh thu và chi phí tại thời điểm giao dịch. Sự khác biệt giữa chúng là thời gian ghi nhận giao dịch. 

KẾ TOÁN DỒN TÍCH

Kế toán dồn tích là nguyên tắc kế toán theo đó thu nhập và chi phí được kế toán ghi nhận khi chúng phát sinh và đủ điều kiện ghi nhận là thu nhập và chi phí mà không nhất thiết phải gắn với dòng tiền thu hoặc chi.

Đối với kế toán dồn tích, chi phí hoặc doanh thu được ghi nhận tại thời điểm hoá đơn được tạo tức là nó sẽ ghi nhận giao dịch trước khi giao dịch tiền mặt xảy ra. Hai loại kế toán dồn tích bao gồm Doanh thu dồn tích và Chi phí dồn tích. 

Trong báo cáo chi phí dồn tích, chi phí liên quan đến bất kì một giao dịch mua hàng nào cũng sẽ không ghi nhận giao dịch bằng tiền mặt. Ví dụ, nếu một giao dịch mua hàng được hoàn thành nhưng thanh toán chưa được tiến hành, giao dịch đó sẽ được tính vào chi phí. 

Trong trường hợp doanh thu dồn tích, nếu một đơn đặt hàng được xử lý và hàng đã được chuyển khỏi kho nhưng giao dịch thanh toán vẫn chưa được hoàn thành thì chúng ta vẫn có thể ghi nhận khoản này theo doanh thu dồn tíchKẾ TOÁN DÒNG TIỀN

Kế toán dòng tiền là nguyên tắc kế toán theo đó thu nhập và chi phí được kế toán ghi nhận khi và chỉ khi đơn vị kế toán thu hoặc chi tiền đối với các giao dịch liên quan thu nhập và chi phí.

Trong kế toán dòng tiền, chi phí hoặc doanh thu chỉ ghi nhận sau khi khách hàng đã thanh toán hoặc nhà cung cấp nhận được tiền mặt. Hay nói cách khác, nó chỉ được ghi nhận sau khi giao dịch tiền mặt xảy ra. 

Đầu tiên, người dùng cần kích hoạt Kế toán dòng tiền trong Cấu hình Kế toán. Người dùng đi đến mô đun Kế toán > Cấu hình > Thiết lập, chọn Kế toán dòng tiền và lưu lại thiết lập này. 


Đối với Odoo 13, khi cấu hình Thuế theo kế toán dòng tiền, người dùng sẽ phải cấu hình Tài khoản chính để nhận thuế cho từng loại thuế. Nhưng, trên Odoo Enterprise 14, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy sự thay đổi khi Cấu hình cho Kế toán dòng tiền: người dùng sẽ cấu hình luôn Tài khoản chính để nhận thuế ngay tại đây. 

Bây giờ, chúng ta sẽ phải cấu hình thuế, người dùng đi đến mô đun Kế toán > Cấu hình > Thuế. Tạo một loại thuế


Trong tab Tuỳ chọn nâng cao, người dùng chọn Thuế phải trả “Dựa trên thanh toán” và chọn tài khoản cho mục Tài khoản chuyển đổi theo dòng tiền “Cash Basis Transition Account” và lưu các thay đổi lại. 

Bạn có thể tìm thấy kế toán dòng tiền trong Kế toán > Báo cáo > Báo cáo kết quả kinh doanh (Lãi và Lỗ)Bây giờ, chúng ta sẽ tạo một hoá đơn khách hàng và chọn sản phẩm cùng với thuế. Nếu bạn chọn Thuế phải trả (Tax due) là “Dựa trên thanh toán” thì báo cáo thuế sẽ cập nhật số thuế sau khi thanh toán. Còn nếu người dùng chọn “Dựa trên hoá đơn” thì báo cáo thuế cập nhật thuế sau khi hoá đơn được xác nhận. 


Ở đây, thuế phải nộp là 10% và Thuế phải trả được cấu hình dựa vào thanh toán vì vậy người dùng có thể kiểm tra báo cáo thuế sau khi ghi nhận thanh toán

Ngoài ra, chúng ta hãy xem xét một ví dụ khác, trong đó việc bán hàng được thực hiện thông qua một điểm bán hàng


Người dùng xác nhận thanh toán cho đơn hàng này 

Bây giờ chúng ta có thể kiểm tra tài khoản tiền mặt của giao dịch này. 


Có thể nói, đối với Kế toán dòng tiền, giao dịch sẽ được ghi nhận sau khi thanh toán bằng tiền mặt được hoàn thành. 
Trong cả hai trường hợp, các giao dịch kế toán theo tiền mặt và kế toán dồn tích đều được ghi nhận nhưng sự khác biệt nằm ở thời điểm ghi nhận giao dịch.

Kế toán dòng tiền và kế toán dồn tích thay đổi thế nào trên Odoo Enterprise 14 so với Odoo 13?
Lê Hồng Nhung 15 tháng 10, 2020

Chia sẻ bài viết này