Odoo 15 CRM - Generate leads/opportunities from email & website

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email và website

Cách tạo khách hàng tiềm năng, cơ hội từ email và website trên Odoo 15.

Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email

Tự động hóa việc tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội sẽ cải thiện đáng kể hiệu quả của bạn. Theo mặc định, bất kỳ email nào được gửi đến sales@database_domain.ext sẽ tạo cơ hội trong CRM

- Định cấu hình bí danh email

Mỗi nhóm bán hàng có thể có bí danh email riêng để tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội tự động được gán cho nhóm đó. Sẽ rất hữu ích nếu bạn quản lý một số nhóm bán hàng với các quy trình kinh doanh cụ thể. Bạn sẽ tìm thấy cấu hình của các nhóm bán hàng trong Cấu hình -> Nhóm Bán hàng.


Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ trang liên hệ trên trang web

Bất kỳ khách truy cập nào sử dụng biểu mẫu liên hệ trên trang web của bạn sẽ tạo ra một khách hàng tiềm năng / cơ hội bán hàng.

Sử dụng "liên hệ với chúng tôi" trên trang web trước tiên bạn nên truy cập ứng dụng trang web của mình.

Với ứng dụng CRM được cài đặt, bạn được hưởng lợi từ biểu mẫu liên hệ sẵn sàng sử dụng trên trang web Odoo, biểu mẫu này sẽ tự động tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội.


Để thay đổi sang một kênh bán hàng cụ thể, hãy chuyển đến Trang web -> Cấu hình ->  Cài đặt trong Liên lạc, bạn sẽ tìm thấy thông tin Biểu mẫu liên hệ và nơi thay đổi Kênh bán hàng hoặc Nhân viên bán hàng.

Bạn có thể muốn biết thêm từ khách truy cập của mình khi họ sử dụng biểu mẫu liên hệ với bạn, bạn sẽ cần phải xây dựng một biểu mẫu liên hệ tùy chỉnh trên trang web của mình. Các biểu mẫu liên hệ này có thể tạo ra nhiều loại hồ sơ trong hệ thống (email, khách hàng tiềm năng / cơ hội, nhiệm vụ dự án, phiếu hỗ trợ, v.v.)

- Cấu hình

Bạn sẽ cần cài đặt mô-đun Trình tạo biểu mẫu miễn phí, chỉ có sẵn trong Odoo Enterprise.


- Tùy chỉnh biểu mẫu liên hệ

Đầu tiên, hãy truy cập trang mà bạn muốn đặt biểu mẫu liên hệ của mình. Trong chế độ chỉnh sửa, hãy kéo trình tạo biểu mẫu vào trang và bạn sẽ có thể thêm tất cả các trường bạn muốn

- Tạo khách hàng tiềm năng thay vì cơ hội

Khi sử dụng biểu mẫu liên hệ, bạn nên sử dụng bước đánh giá trình độ trước khi chỉ định biểu mẫu cho những người bán hàng phù hợp. Để làm như vậy, hãy kích hoạt Khách hàng tiềm năng trong cài đặt CRM và tham khảo Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành cơ hội.

Hướng dẫn sử dụng Odoo 15: Tạo khách hàng tiềm năng / cơ hội từ email và website
Minh Ngoc 7 October, 2021

Chia sẻ bài viết này