Thiết lập loại thuế mới trên Odoo Enterprise 14

Thiết lập loại thuế mới trên Odoo Enterprise 14

Cách quản lý các loại thuế trên Odoo Enterprise 14

Có thể nói, hầu hết các quốc gia đều có một hệ thống thuế nhất định. Vì vậy, đối với mỗi một hệ thống kế toán, quản lý thuế là một điều bắt buộc. 
Chúng ta có thể tạo ra nhiều loại thuế khác nhau với Odoo. Tuy nhiên, để làm được điều này, bạn cần phải được phân quyền là người cố vấn trong mô đun Kế toán.

Để tạo một loại thuế mới, chúng ta cần đi đến Kế toán > Cấu hình > Kế toán > Thuế 
Bây giờ chúng ta có thể tạo một loại thuế mới


 

Ở form này, bạn sẽ nhìn thấy rất rất nhiều trường thông là bắt buộc

Tên của loại thuế: tại đây chúng ta sẽ cần điền tên của loại thuế này

Phạm vi thuế: người dùng sẽ chọn mục mà thuế sẽ được sử dụng bảo gồm ở bên mua hàng hay bán hàng. Nếu bạn chọn là không “None, nó sẽ được dùng với các nhóm thuế khác. 

Tính thuế: ở đây chúng ta có 4 loại tính thuế mặc định
- Nhóm của thuế 
- Cố định
- Phần trăm giá
- Phầm trăm giá đã bao gồm thuế

Tổng tiền: lựa chọn này chỉ xuất hiện khi quy luật tính thuế được chọn là cố định hoặc phần trăm giá hoặc phần trăm giá đã bao gồm thuế. Qua đó, chúng ta có thể thêm số tiền thuế 

Có hiệu lực: thuế này chỉ được sử dụng khi người dùng tích nào lựa chọn này.

Nội dung trên hoá đơn: thông tin tại trường này sẽ được hiển thị trên hoá đơn

Các nhóm thuế: tại đây chúng ta có thể đề cập đến nhóm thuế. Chúng ta sẽ có một vài nhóm thuế được tạo khi cần thiết 

Đã kèm trong giá: giá trị thuế đã được bao gồm trong giá của sản phẩm.

Tác động đến giá trị tính thuế kế tiếp: khi bạn lựa chọn tuỳ chọn này, tổng số tiền hiện tại và thuế suất của loại thuế này sẽ là cơ sở để tính giá trị cho loại thuế kế tiếp.

Chúng ta sẽ đi chi tiết với các phương pháp tính thuế

Nhóm của thuế
Tính năng này cho phép chúng ta tuỳ chỉnh thuế bao gồm nhiều khoản thu từ các loại thuế phụ/ con. Odoo cung cấp cho người dùng chọn danh sách các loại thuế phụ/con khi bạn chọn nhóm của thuế là phương pháp tính thuế
 


Người dùng nhấn Thêm một dòng để thêm các loại thuế phụ/ con

 

Cố định

Chúng ta sẽ thiết lập một số tiền thuế cố định

Ví dụ:

Giá bán/mua là 100,000
Tiền thuế là 10,000
Vì vậy tổng số tiền thuế là 110,000

Giả sử chúng ta chọn là “Đã kèm trong giá” 

Giá bán/ mua là 90,000
Thuế là 10,000
Vì vậy tổng số tiền với thuế là 100,000

 

Phần trăm giá

Phương pháp này được sử dụng phổ biến nhất trong tất cả các phương thức tính thuế

Ví dụ:

Giá bán/mua là 100,000
Phần trăm thuế là 10%
Tiền thuế là 10,000
Vì vậy tổng số tiền thuế là 110,000

Giả sử chúng ta chọn là “Đã kèm trong giá” 

Giá bán/ mua là 90,000
Thuế là 9,000
Vì vậy tổng số tiền với thuế là 99,000

 

Phần trăm giá đã bao gồm thuế 

Phương pháp ước tính này được sử dụng khi thuế được tính theo tỷ lệ phần trăm của tổng số tiền. Theo mặc định, giá đã bao gồm thuế 

Ví dụ

Giá bán/ mua là 100,000
Phần trăm thuế: 10%
Thuế là 10,000
Vì vậy tổng tiền thuế là 100,000 (thuế đã bao gồm trong giá)

 

Đây là tất cả thông tin chúng ta cần thiết để xem xét khi cấu hình thuế

Sau khi đã cấu hình thuế, chúng ta sẽ sử dụng để chọn trong sản phẩm hoặc danh mục sản phẩm cho thuế khách hàng hoặc thuế nhà cung cấp. Và khi chúng ta chọn sản phẩm đã được thiết lập thuế để bán hoặc mua khi tạo hoá đơn, Odoo sẽ tự động chọn loại thuế này cho bạn. 

Thiết lập loại thuế mới trên Odoo Enterprise 14
Lê Hồng Nhung 23 October, 2020

Chia sẻ bài viết này